fbpx

Salgsvilkår for meandwilma.no

De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Me & Wilma, heretter kalt Me & Wilma. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Me & Wilma så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Me & Wilma er forhandler av alle produktene du finner på denne nettbutikk og ansvarlig for alle transaksjoner gjennom https://meandwilma.no/

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Me & Wilma sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Me & Wilma, er ansvarlig for betaling av de ytelser Me & Wilma eller Me & Wilma sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Me & Wilma sin side.

Reklamasjon

Før feil meldes til Me & Wilma, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Me & Wilma har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Me & Wilma slik at Me & Wilma kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Me & Wilma melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Me & Wilma skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Me & Wilma, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Me & Wilma, betaler ikke Me & Wilma disse utgiftene.

Angrefrist

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Me & Wilma sin informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Ekstraordinære forhold

Me & Wilma er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Me & Wilma godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Me & Wilma kontroll, og som Me & Wilma ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Me & Wilma er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Me & Wilma sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom «direkte bankoverføring» eller Vipps. Me & Wilma har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Endring i vilkårene

Me & Wilma forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Me & Wilma forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Me & Wilma fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Copyright

Alt innhold på denne nettsiden er eiendom av Me & Wilma og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Me & Wilma.